Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYK) puitteissa käytiin kylmän sodan loppuvaiheissa useita rinnakkaisia neuvotteluja ja valmisteltiin sopimuksia Helsinki-prosessin eri aloille. Keskeiset periaatteet valtioiden välisistä suhteista ja ihmisten välisestä kanssakäymisestä koottiin yhteen dokumentiksi, joka allekirjoitettiin Etyk-maiden johtajien huippukokouksessa Pariisissa 21.11.1990.

Kyseessä oli ensimmäinen huippukokous vuonna 1975 Helsingissä pidetyn konferenssin jälkeen. Myös asiakirja, jota nimitettiin Uuden Euroopan peruskirjaksi (Charter of Paris for a New Europe), oli tarkoitettu täydentämään ja saattamaan ajan tasalle Helsingin päätösasiakirjassa (1975) määritettyjä periaatteita.

Uusi peruskirja syntyi kylmän sodan päättymisen hengessä ja vastasi pitkälle läntisiä käsityksiä demokratiasta ja markkinataloudesta. Neuvostoliitto hyväksyi nuo periaatteet osana uudistusohjelmaansa mutta pyrki samalla säilyttämään valtiollisen kokonaisuutensa, jota neuvostotasavalloissa syntyneet kansallisuusliikkeet jo vakavasti uhkasivat eroamisilla.

Pariisin asiakirjan pääsisältönä on ajatus yhdistyneestä Euroopasta (itse asiassa “Etyk-alueesta Vancouverista Vladivostokiin”), jossa noudatetaan yhteisiä perusarvoja ja pidättäydytään väkivallan käytöstä. Keskeisiksi arvoiksi määritettiin: ihmisoikeuksien kunnioittaminen, edustuksellinen ja moniarvoinen demokratia sekä oikeusvaltioperiaate. Lisäksi korostettiin niiden merkitystä markkinatalouden kehittämiselle ja hyvinvoinnin lisäämiselle.

Uusina ongelmina lueteltiin kansalliset vähemmistökysymykset ja taloudellinen yhteistyö “uudessa Euroopassa”. Sen vuoksi päätettiin jatkaa neuvotteluja luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien sekä aseidenriisunnan edistämiseksi. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssille päätettiin luoda kiinteitä rakenteita muun muassa vakinaistamalla ulkoministerien kokous vähintään kerran vuodessa tapahtuvaksi sekä perustamalla Prahaan sihteeristö, Wieniin konfliktien estämisen keskus ja Varsovaan vaalien valvonnan yksikkö. Lisäksi sovittiin tehostetusta seurantakokousmenettelystä ja asiantuntijoiden tapaamisista.


Lähteet: ETYK. Uutta Eurooppaa koskeva Pariisin peruskirja, Pariisi 1990, Ulkoasiainministeriön julkaisusarja 3/91.
Internet: Charter of Paris for a New Europe: http://www.osce.org/mc/39516; https://www.state.gov/t/isn/4721.htm; https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_%C3%BCber_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa; http://www.deutschlandfunk.de/eine-charta-fuer-ein-neues-europa.871.de.html?dram:article_id=127157.