Länsieurooppalaiset maat Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Hollanti ja Luxemburg kokoontuivat vuoden 1948 maaliskuussa Brysseliin sopimaan yhteisistä toimista lähinnä talouden ja puolustuksen alalla. Taustalla oli kiristynyt kansainvälinen tilanne ja Yhdysvaltojen vaatimus eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä.

“Sopimus taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta yhteistyöstä sekä kollektiivisesta itsepuolustuksesta” allekirjoitettiin Brysselissä 17.3.1948. Siihen liittyivät viisi edellä mainittua valtiota. Sopimuksen johdannossa todetaan, että se on tehty YK:n peruskirjan mukaisesti. Päämääräksi ilmoitettiin demokratian, henkilökohtaisen vapauden ja laillisuusperiaatteen lujittaminen sekä taloudellisen jälleenrakennuksen ja yhteiskunnallisen yhteistyön vahvistaminen sopimusmaiden kesken. Lisäksi mainittiin Saksan mahdollisen aggression torjuminen, mitä on pidetty taktisena keinona saada sopimukselle sisäpoliittinen hyväksyntä ja välttää kommunistien kritiikkiä.

Brysselin sopimuksen, jota kutsuttiin myös Länsiliitoksi (Western Union), oli tarkoitus toimia Länsi-Euroopan laaja-alaisen integraation alkuna. Siksi sen useassa artiklassa käsitellään yhteistyökysymyksiä. Suurinta huomiota herätti kuitenkin artikla IV, jossa määritettiin sopimusmaille YK:n peruskirjan 51. artiklan mukaisesti kollektiivisen puolustuksen velvoite antaa “hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle kaikkea sotilaallista ja muuta apua”. Tämä artikla siirrettiin artiklaksi V vuonna 1954 uudistettuun sopimukseen (Modified Brussels Treaty), joka on toiminut Länsi-Euroopan unionin peruskirjana.

Brysselin sopimus maaliskuussa 1948 tyydytti Yhdysvaltojen kongressia, joka hyväksyi ensimmäisen määrärahan jo edellisenä syksynä päätettyyn Euroopan jälleenrakennusohjelmaan. Lisäksi amerikkalaisia vakuutti tieto, että eurooppalaiset olivat valmiit myös yhteiseen puolustukseen. Kuitenkin Brysselin sopimus katsottiin heti syntyessään sotilaallisesti liian heikoksi, joten sen aikaansaamisen jälkeen aloitettiin pian salaiset neuvottelut Pohjois-Atlantin liiton (Naton) perustamiseksi.


Lähteet: https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Brussels. http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-129-26-cp-96.pdf,
Sopimusteksti on internetissä mm: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17072.htm, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/we001.asp .