Kylmän sodan yleisluonteen ja Suomen aseman kehityksen kuvauksen voi tiivistää seuraaviksi kysymyksiksi, joihin multimediasta on etsittävissä vastauksia.

Kylmän sodan yleisluonne ja tapahtumat

• Toisen maailmansodan perintö ja “uusi maailmanjärjestys”: Miksi ja miten toinen maailmansota mullisti maailmaa?
• Pyrkimykset kollektiivisen turvallisuuden luomiseen YK:n avulla: Miten Kansainliiton epäonnistumista yritettiin korjata Yhdistyneet Kansakunnat -järjestöllä?
• Kahden vastakkaisen blokin muodostuminen: Mitkä toimet suoranaisesti johtivat blokkijakoon? Miten Yhdysvaltojen johtama länsi ja Neuvostoliiton johtama itä erosivat toisistaan?
• Kylmän sodan ajan tapahtumien yleiskuvaus: Miten kylmä sota alkoi, kehittyi ja päättyi?
• Mitä merkittäviä kriisejä koettiin kylmän sodan kaudella?
• Miksi kylmän sodan aikaa voidaan pitää hyvin poikkeuksellisena ajanjaksona maailmanhistoriassa?

Suomen aseman kehittyminen

• Suomen asema itäisen ja läntisen blokin välialueella ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä: Mitä tarkoitetaan historiallis-geopoliittisilla selityksillä?
• Miten tilanne toisen maailmansodan jälkeen sijoittui laajempaan Suomen aseman historialliseen kehitykseen?
• Miten Suomen asema kehittyi kylmän sodan kuluessa?
• Suomen aseman arviointi kylmän sodan yleisessä asetelmassa: Mitä erilaisia näkökulmia on otettava huomioon? Mitä kilpailevia selityksiä on esitetty?
• Turvallisuuspoliittinen näkökulma: Miten ulkopolitiikan ja maanpuolustuksen kokonaisuus toimi?
• Miten presidentit vaikuttivat Suomen turvallisuuspoliittisen linjan muotoutumiseen?
• Miten yhteiskunnallinen kehitys vaikutti Suomen aseman kehittymiseen? Mitkä olivat yhteiskunnallisten uudistusten tavoitteet?
• Miten Suomi valtiona ja yhteiskuntana selvisi kylmän sodan ajasta? Miten tapahtunutta kehitystä voidaan arvioida?